Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten waarbij Tixwaves als verkoper van tickets optreedt. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend en aan vertalingen kunnen geen rechten worden ontleend. Aanvullingen op, of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk door Tixwaves zijn aanvaard. Aan toezeggingen van enig medewerker van Tixwaves kunnen geen rechten worden ontleend dan wanneer die schriftelijk door Tixwaves zijn bevestigd.

1.2. Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door Tixwaves schriftelijk en expliciet is aanvaard.


1.3. Tixwaves is niet de organisator van de aangeboden evenementen. Het uitvoeren van de concerten. Het uitvoeren van de concerten/evenementen en de regels/algemene voorwaarden worden door de promotor vastgelegd en staat los van Tixwaves. Indien er voorwaarden/regels worden aangepast, of een evenement wordt verplaatst/geannuleerd is Tixwaves hier niet aansprakelijk voor.

 

Artikel 2. Definities

Tixwaves: de besloten vennootschap CDPA Trading BV

(zie voor verdere gegevens art. 9).

Ticket: toegangsbewijs voor een evenement.

Koper: de persoon die met Tixwaves een overeenkomst sluit tot levering van tickets (toegangsbewijzen) van evenementen zoals bijvoorbeeld concerten, evenementen of sportwedstrijden.

Schriftelijk: een op papier gesteld schrijven, alsmede een bericht dat op elektronische wijze is vervaardigd en vastgelegd.

Orderbevestiging: een schriftelijke bevestiging door Tixwaves van de door koper geplaatste order welke door Tixwaves wordt verzonden naar het door koper opgegeven (e-mail) adres of aan hem wordt afgegeven.

Evenement: elke mogelijke activiteit waarvoor (e)tickets beschikbaar zijn gesteld.

Nominale waarde: de vermelde waarde op het ticket, zoals bepaald door de organisator.

 

Artikel 3. Totstandkoming en annulering overeenkomst

1. Een aanbod van Tixwaves wordt geacht door de koper te zijn aanvaard indien deze op het door Tixwaves gehanteerde bestelformulier heeft aangegeven welk(e) ticket(s) de koper wenst te ontvangen, alsmede de overige vereiste gegevens daarop volledig heeft ingevuld, en dit bestelformulier na verzending door Tixwaves is ontvangen; en nadat Tixwaves de koper van een orderbevestiging heeft voorzien.

2. Een overeenkomst komt tot stand nadat de koper de bestelling heeft bevestigd door te klikken op de button [Betalen] in het bestelproces. Tixwaves heeft geen verplichting een overeenkomst te sluiten en kan daarvan om haar moverende redenen afzien.


3. Indien de koper geen orderbevestiging heeft ontvangen, ten gevolge van een fout of onvolledigheid door de koper, is koper gebonden aan de bestelling.

4. Alle orders zijn bindend voor de koper en kunnen niet worden geannuleerd.

5. De Wet Koop op Afstand, waarbij de koper het recht heeft op ontbinding van de koop binnen 14 werkdagen zonder opgave van redenen, is niet van toepassing omdat tickets vallen onder bederfelijke goederen in verband met de verbondenheid aan de executiedatum. (Burgerlijk Wetboek, Boek 7, art 46d.)

 

Artikel 4. Prijzen

4.1. Bij de verkoop van tickets door Tixwaves is sprake van wederverkoop. De door Tixwaves gehanteerde prijzen zijn meestal hoger dan de nominale waarde op het ticket, waaraan door koper geen rechten kunnen worden ontleend.

4.2. Op alle genoemde prijzen is de margeregeling van toepassing. Dit houdt in dat over deze prijzen geen BTW in rekening wordt gebracht.


4.3. In de gehanteerde prijs zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de transactiekosten van € 2,50. 


4.4. De door Tixwaves gehanteerde prijzen zijn onderhevig aan schommelingen, samenhangend met de vraag naar en beschikbaarheid van tickets (de marktwerking van vraag een aanbod). Aan verhogingen of verlagingen van prijzen nadat koper een aanbod van Tixwaves heeft aanvaard kunnen door koper geen rechten worden ontleend. 


4.5. Het aanbod en de prijzen zijn beperkt geldig. Het aanbod heeft een bederfelijke waarde in verband met de gebondenheid aan de executiedatum.

4.6. In gevolge artikel 28b van de Wet Omzetbelasting is het niet toegestaan BTW te vermelden op de factuur en/of de tickets.

 

Artikel 5. Betaling

5.1. Betaling dient door de koper te zijn verricht binnen vijf (5) dagen na totstandkoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan koper in verzuim is.

5.2. Betaling dient te worden verricht op één van de op de website van Tixwaves aangegeven wijze(n) of, in afwijking daarvan, op door Tixwaves nader aan te geven wijze.

5.3. Bij betaling met creditcard worden de gegevens beveiligd verzonden. Tixwaves zal bij de carduitgever autorisatie vragen voor de creditcard.


5.4 Indien de koper de betaling niet voldoet, is de overeenkomst niet bindend.

 

Artikel 6. Levering tickets

6.1. Tixwaves spant zich in de tickets tot uiterlijk zeven werkdagen voor aanvang van het evenement aan koper te verstrekken. Tixwaves is gerechtigd de tickets te leveren tot het moment van aanvang van het evenement.

6.2. Tickets worden als e-tickets per e-mail verzonden. In enkele gevallen worden tickets binnen Nederland aangetekend verzonden via erkende post- en koeriersbedrijven. 

6.3a. Verzending en afgifte geschieden op risico van koper. Bij vermissing of verlies door het post- of koeriersbedrijf is Tixwaves niet aansprakelijk voor enige schade.
6.3b. Tixwaves zal de koper schriftelijk van de verzending van de tickets op de hoogte stellen.

6.4. Indien het post- of koeriersbedrijf niet in staat is de zending persoonlijk af te leveren, zal deze naar het dichtstbijzijnde distributiekantoor worden verstuurd, al waar de zending gedurende een bepaalde periode zal worden bewaard. Hiervan wordt door het post- of koeriersbedrijf schriftelijk melding gemaakt op het bezorgadres.

6.5. Voor verzending naar adressen buiten Nederland worden tickets voor rekening en risico van koper verzonden via een erkende koeriersdienst. Zendingen per koerier zijn niet verzekerd. Bij vermissing of verlies door de koerier is Tixwaves niet aansprakelijk voor enige schade.

6.6. Tixwaves is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade indien de levering van de tickets mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist adres of e-mailadres, het onvolledig inlichten van de ontvanger op het opgegeven adres of wanneer door toedoen van door Tixwaves ingeschakelde derden niet of niet tijdig wordt geleverd.

6.7. De zending wordt door de koerier op het door koper aangegeven adres afgeleverd, tenzij niemand aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen. In dat geval laat de koerier een schriftelijke melding achter met vermelding van een telefoonnummer van de dichtstbijzijnde afhaallocatie, waarmee koper een afspraak voor verkrijging van de tickets kan maken.

6.8a. Indien koper een aan hem gezonden ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en het ticket door het post- of koeriersbedrijf naar Tixwaves wordt geretourneerd, doet koper daarmee afstand van zijn recht op levering. Koper zal gehouden zijn de kosten van retourzending aan Tixwaves te vergoeden.
6.8b. Indien koper een ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld, dan komt het niet-bezoeken van het evenement voor rekening en risico van de koper.

6.9. Tixwaves kan in afwijking van de bepalingen terzake de (af)levering ervoor kiezen dat wordt afgeleverd op een andere wijze dan hiervoor aangegeven, bijvoorbeeld als tickets op zeer korte termijn geleverd moeten worden wegens spoedige aanvang van het evenement.

6.10 Indien de klant zijn afleveradres of andere gegevens wil wijzigen, dient hij Tixwaves hiervan per e-mail op de hoogte te stellen. Tixwaves zal dit dan controleren en schriftelijk aan de klant bevestigen of de wijzigingen kunnen worden aangebracht. Wijzigingen worden pas van kracht na de schriftelijke bevestiging per e-mail van Tixwaves.

6.11 Zodra de klant de levering heeft ontvangen, moet hij controleren of de geleverde tickets overeenkomen met de gegevens in de orderbevestiging. Bij een verkeerde levering wordt hem verzocht onmiddellijk contact op te nemen met Tixwaves om kosteloos een vervangende levering te ontvangen. Onjuiste leveringen zijn verkeerd uitgegeven tickets, tickets voor een verkeerd evenement, een verkeerde datum, of een verkeerde stoelcategorie. De melding aan Tixwaves dient schriftelijk per e-mail te gebeuren aan [email protected] uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de zending (datum van de ondertekening van de aangetekende brief). Met uitzonderling van 7.11

Artikel 7. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

7.1. In voorkomende gevallen kunnen tickets voorzien zijn van een naam die niet overeenstemt met de naam van koper of gebruiker van het ticket.  

7.2. De koper en/of de gebruiker van een door Tixwaves geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.

7.3. De koper en/of gebruiker van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. Tixwaves zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper/en of gebruiker ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.

7.4a. Als een bestelling is voltooid, de toegangsbewijzen zijn gegarandeerd en de overeenkomst niet wordt nagekomen of ingeval een toegangsbewijs geen toegang verschaft tot het evenement en zulks niet is te wijten aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 100% van de overeengekomen prijs, tenzij tekortkoming niet toerekenbaar is aan Tixwaves (bijvoorbeeld bij surséance of faillissement van de organisator) of Tixwaves binnen 3 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst tot ontbinding is overgegaan. In die gevallen zal 100% van de overeengekomen prijs worden betaald. Bij een eventuele mogelijkheid tot annulering van een evenement worden de servicekosten niet gerestitueerd. 

7.4b.Tixwaves is wederverkoper van tickets. De aangeboden tickets betreffen doorverkochte tickets. Tixwaves wijst erop dat bij de verkoop van tickets door de organisator van het evenement algemene verkoopvoorwaarden van toepassing kunnen zijn verklaard op grond waarvan de organisator het doorverkopen van deze tickets verbiedt. Als gevolg daarvan kan de organisator tickets annuleren en de toegang tot het evenement weigeren. In dat geval zal Tixwaves aansprakelijk zijn, behoudens voor zover dit geen gevolg is van opzet of grove schuld van de koper en/of gebruiker.

7.4c. Om tot vergoeding over te gaan dient de koper binnen 7 dagen na aanvang het evenement de tickets en het bewijs van weigering aan Tixwaves te verstrekken.
7.4d. Indien Tixwaves vooraf een probleem constateert, kan Tixwaves dit oplossen door opnieuw tickets te verstrekken. Koper is gehouden dit te aanvaarden.

7.5. De door Tixwaves aangegeven kwaliteitscategorieën voor tickets zijn conform de gehanteerde rangindeling van de organisator van het evenement.

7.6. Koper en/of gebruiker van een door Tixwaves geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Tixwaves rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper en/of gebruiker van een ticket. Koper ontleent geen rechten aan de op de website aangegeven tijd van aanvang.

7.7. Afgelasting van evenementen komen voor rekening van Tixwaves. Tixwaves vergoedt de door de koper betaalde prijs van de tickets exclusief transactiekosten.

7.8. Bij verplaatsing van het evenement is de koper gehouden de nieuwe datum te accepteren. Koper is zelf verantwoordelijk zich op de hoogte te stellen van eventuele verplaatsing van het evenement.

7.9. De inhoud van de website van Tixwaves is vrijblijvend en aan de inhoud daarvan kan koper jegens Tixwaves geen rechten ontlenen.

7.10. Eventuele aansprakelijkheid van Tixwaves is beperkt tot de het bedrag dat koper voor het betrokken ticket heeft betaald.

7.11. Indien de klant een bestelling plaatst voor een zitplaats, is alleen de door Tixwaves opgegeven ticketprijs bepalend. Tixwaves kan bepaalde rangen niet garanderen en kan daarom bij onbeschikbaarheid van de bestelde tickets, een gelijke rang of een betere rang (upgrade) aan de klant leveren.Artikel 8. Overmacht

8.1. Tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan een partij worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan de schuld van die partij, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.

8.2. Een beroep op overmacht staat Tixwaves open indien de tekortkoming van Tixwaves een geheel of gedeeltelijk een gevolg is van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, brand, ongevallen, stakingen, bezettingen, maatregelen van overheidswege, niet levering van benodigde tickets aan Tixwaves door derden, en andere onvoorziene omstandigheden.

8.3. Ingeval Tixwaves door overmacht niet in staat is tot levering van één of meer tickets aan koper, is Tixwaves gehouden de door koper voor die tickets betaalde prijs aan deze te vergoeden.

 

Artikel 9. Website van Tixwaves

9.1. Op de website van Tixwaves gepubliceerde gegevens zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en/of fouten. De vermelde bedragen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze bij Tixwaves bekend waren ten tijde van het plaatsen van de content op de website.

Artikel 10. Contratueel herroepingsrecht bij annulering van een evenement.

10.1. De uitvoering van het evenement is de verantwoordelijkheid van de desbetreffende organisator.  

Artikel 11. Gegevens van en over CDPA Trading B.V.

11.1. CDPA Trading B.V. is gevestigd te (1183 AT) Amstelveen, Prof. J.H. Bavincklaan 3 en in het handelsregister geregistreerd onder nummer 53217721 en BTW nummer NL850797093B01.

11.2. CDPA Trading B.V. is een commerciële onderneming die gespecialiseerd is in het doorverkopen van tickets voor uitverkochte dan wel populaire evenementen.

10.3. Tixwaves is niet geassocieerd met enig officieel verkooppunt of organisator.
10.4. Tixwaves garandeert de echtheid van de tickets.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Amsterdam kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen Tixwaves en de koper, tenzij Tixwaves er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.